Uchwała

UCHWAŁA NR XX/2/209/2012
RADY MIASTA ZAMOŚĆ

z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz.1230), w związku z art.11 ust. 2, z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj.: Dz.U. z 2012 r., poz. 406) Rada Miasta Zamość uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut instytucji kultury pod nazwa Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Tracą moc: Uchwala Nr IX/130/99 Rady Miejskiej Zamościa z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwa Polska Orkiestra Włościańska imienia Karola Namysłowskiego w Zamościu, uchwała Nr XVI/129/08 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 stycznia 2008 r., w sprawie nadania nowej nazwy Polskiej Orkiestry Włościańskiej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu oraz zmian w statucie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Jan Wojciech Matwiejczuk


UCHWAŁA NR XXXI/338/2013
RADY MIASTA ZAMOŚĆ

z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.:Dz. U. z 2013 r., poz.595) oraz art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz.U.z 2012 r., poz.406) Rada Miasta Zamość uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XX/209/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu wprowadza się następujące zmiany:

1. § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Orkiestrą zarządza Dyrektor, reprezentuje ją na zewnątrz oraz odpowiada za całokształt spraw organizacyjnych, majątkowych i finansowych w ramach posiadanych uprawnień.
2. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez Organizatora.
3. Dyrektor kieruje Orkiestrą przy pomocy jednego zastępcy.
4. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Orkiestry w uzgodnieniu z Organizatorem.
5. Zastępca Dyrektora podlega bezpośrednio Dyrektorowi.”.

2. § 9 skreśla się.

3. § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. W Orkiestrze działa Rada Artystyczno-Programowa. Radę powołuje i odwołuje Dyrektor, określa jej skład liczbowy, zasady powoływania i odwoływania oraz zadania. Regulamin organizacyjny Rady nadawany jest przez Dyrektora Orkiestry.
2. Rada Artystyczno-Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora w sprawach związanych z działalnością artystyczną Orkiestry.3. Do zadań Rady Artystyczno-Programowej należy w szczególności opiniowanie:
1. planów repertuarowych i innych zamierzeń programów artystycznych,
2. organizacji pracy artystycznej,
3. planów doskonalenia i dokształcania muzyków,
4. planów rozwojowych.”.

4. § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora i z uwzględnieniem planów repertuarowych realizowanych w danym roku budżetowym.”.

5. § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Orkiestry upoważniony jest Dyrektor.
2. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Orkiestry.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Ustanowienie i odwołanie pełnomocników podlega obowiązkowi ujawnienia w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Organizatora.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Jan Wojciech Matwiejczuk


UCHWAŁA NR XXXIX/587/2021

RADY MIASTA ZAMOŚĆ

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie nadania statutu Orkiestrze Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) Rada Miasta Zamość uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Orkiestrze Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc: uchwała Nr XX/209/2012 Rady Miasta Zamość z dnia 25 czerwca 2012 r.
w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, uchwała Nr XXXI/338/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zamość
Piotr Błażewicz