Statut


ORKIESTRY SYMFONICZNEJ IM. KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO W ZAMOŚCIU

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, zwana dalej „Orkiestrą”, działa w szczególności na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tj.: Dz. U. z 2012 r., poz. 406), zwaną dalej „ustawą”;

2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.);

3. Postanowień niniejszego statutu.

§ 2. Organizatorem Orkiestry jest Miasto Zamość, zwane dalej „Organizatorem”.

§ 3. 1. Orkiestra podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego
przez Organizatora.

2. Orkiestra posiada osobowość prawną.

3. Nadzór nad funkcjonowaniem Orkiestry sprawuje Prezydent Miasta Zamość.

§ 4. Orkiestra z dniem 1 stycznia 2012 r. posiada status samorządowej instytucji
artystycznej.

§ 5. 1. Siedzibą i terenem działania Orkiestry jest miasto Zamość.

2. Orkiestra może prowadzić działalność artystyczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.

II. Cele i zakres działalności

§ 6. 1. Celem działania Orkiestry jest prowadzenie działalności kulturalnej w
dziedzinie muzyki.

2. Orkiestra prowadzi działalność w oparciu o pracę artystyczną orkiestry
symfonicznej, zespołów kameralnych, muzyków indywidualnych.

§ 7. 1. Do zakresu działalności Orkiestry należy w szczególności:

1) działalność koncertowa prowadzona w siedzibie Orkiestry oraz poza nią;

2) kultywowanie historycznych tradycji Orkiestry;

3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i upowszechnianie dorobku
kulturalnego Orkiestry;

4) kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej społeczeństwa, stwarzanie możliwości kontaktu z wartościami kultury polskiej i światowej w dziedzinie muzyki.

5) edukacja muzyczna dzieci i młodzieży, m.in. poprzez organizowanie cyklicznych audycji i koncertów umuzykalniających;

6) tworzenie warunków dla rozwoju zainteresowań wiedzą i sztuką muzyczną;

7) promocja Orkiestry w kraju i poza granicami;

8) zabezpieczenie warunków dla stałego doskonalenia umiejętności artystycznych i zawodowych własnych pracowników i utalentowanej młodzieży.

2. Dla osiągnięcia celów artystycznych Orkiestra może współpracować z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi i innymi podmiotami w kraju, i poza jego granicami.

3. Orkiestra prowadzi działalność artystyczną w oparciu o sezony artystyczne, na które ustala plany repertuarowe.

4. Orkiestra może w granicach obowiązujących przepisów prawa pobierać opłaty za swoje usługi, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

III. Zarządzanie i organizacja

§ 8. 1. Orkiestrą zarządza Dyrektor Naczelny, reprezentuje ją na zewnątrz oraz
odpowiada za całokształt spraw organizacyjnych, majątkowych i finansowych w ramach posiadanych uprawnień.

2. Dyrektor Naczelny jest powoływany i odwoływany przez Organizatora, w trybie i na zasadach określonych w ustawie.

3. Dyrektor Naczelny może równocześnie pełnić funkcję Dyrektora Artystycznego
w ramach tego samego stosunku pracy.

4. Dyrektor Naczelny kieruje Orkiestrą przy pomocy jednego zastępcy.

5. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Naczelny Orkiestry
w uzgodnieniu z Organizatorem.

6. Zastępca Dyrektora podlega bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu i ponosi przed nim odpowiedzialność służbową.

§ 9. Organizację wewnętrzną Orkiestry określa Regulamin Organizacyjny
nadawany przez Dyrektora Naczelnego, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz działających w Orkiestrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 10. 1. W Orkiestrze działa Rada Artystyczno-Programowa. Radę powołuje
i odwołuje Dyrektor Naczelny, określa jej skład liczbowy, zasady powoływania
i odwoływania oraz zadania.
Regulamin organizacyjny Rady nadawany jest przez Dyrektora Naczelnego Orkiestry.

2. Rada Artystyczno-Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Naczelnego w sprawach związanych z działalnością artystyczną Orkiestry.

3. Do zadań Rady Artystyczno-Programowej należy w szczególności opiniowanie:

1) planów repertuarowych i innych zamierzeń programów artystycznych;

2) organizacji pracy artystycznej,

3) planów doskonalenia i dokształcania muzyków,

4) planów rozwojowych.

IV. Gospodarka finansowa

§ 11. Orkiestra prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach
określonych w ustawie oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa

§ 12. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez
Dyrektora Naczelnego z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora i z uwzględnieniem planów repertuarowych realizowanych w danym roku budżetowym.

§ 13. Roczne sprawozdanie finansowe Orkiestry podlega zatwierdzeniu przez
Prezydenta Miasta Zamość.

§ 14. Działalność Orkiestry finansowana jest z:

1) dotacji podmiotowej i celowych z budżetu Miasta Zamość,

2) dotacji celowych z budżetu państwa i innych jednostek samorządu
terytorialnego,

3) wpływów z prowadzonej działalności,

4) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,

5) wpływów z innych źródeł.

§ 15. Orkiestra może, obok działalności podstawowej, prowadzić także
działalność gospodarczą, na podstawie odrębnych przepisów, z której dochód
w całości przeznaczony jest na działalność statutową Orkiestry.

§ 16. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Orkiestry upoważniony jest
Dyrektor Naczelny.

2. Dyrektor Naczelny może ustanowić pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Orkiestry.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Ustanowienie i odwołanie pełnomocników podlega obowiązkowi ujawnienia
w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Organizatora.

V. Postanowienia końcowe

§ 17. 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Orkiestry może dokonać Rada Miasta
Zamość na warunkach i w trybie przewidzianym, w obowiązujących przepisach.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.