Deklaracja dostępności

Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  https://bip.namyslowiacy.pl/

Data publikacji strony Biuletynu Informacji Publicznej: 2008-12-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-12

Strona Biuletynu Informacji Publicznej jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany)
  • elementy nietekstowe w serwisie nie mają przypisanej poprawnie sformułowanej alternatywy tekstowe

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • elementy aktywne na stronie są dostępne za pomocą klawiatury
  • strona jest responsywna
  • posiada opcje kontrastu, powiększania czcionek, podświetlania linków, możliwość powiększenia odstępów miedzy literami
  • posiada wyszukiwarkę
  • wyróżnienie wizualne linków jest utrzymane
  • zachowana jest spójność układu i działania pasków menu i innych elementów nawigacyjnych na różnych stronach serwisu

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22 września 2020 r.

Zaktualizowano dnia 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Orkiestrą Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego w Zamościu (osoba wyznaczona: Rafał Pilewicz) drogą mailową na adres e-mail: impresariat@namyslowiacy.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 638 48 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https:/www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od strony wschodniej Nowej Bramy Lwowskiej, przy ulicy Partyzantów 2. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy 7:30 – 15:30. Do wejścia budynku prowadzą schody z 1 stopniem. Podjazd dla wózków inwalidzkich ustawiany wedle potrzeby. Brak barierek umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz. Brak toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku Orkiestry Symfonicznej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma windy. Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu nie posiada aplikacji mobilnych.